Misja biblioteki

 

Misją biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności Gminy Konopnica oraz upowszechnianie wiedzy i kultury


Misję tę biblioteka realizuje poprzez zadania szczegółowe, takie jak:


1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształcenia mieszkańców

2. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych w tym materiałów dotyczących własnego regionu

3. Pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz 

4. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa

5. Świadczenie usług w zakresie komunikacji internetowej

6. Współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa

7. Podejmowanie działań i koordynacja prac służących unowocześnianiu biblioteki.