Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Bibliotece Publicznej Gminy Konopnica jest

Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica z siedzib±: Kozubszczyzna 127,     

tel. (81)503 12 52,  adres e-mail: gbpkonopnica@interia.pl

 

Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece Publicznej Gminy Konopnica jest Jarosław Czerw,

adres e-mail: iod@konopnica.eu,

adres do korespondencji: Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica, Kozubszcyzna 127, 21-030 Motycz